• Organizácia školského roku 2018/2019
    
   1. polrok
   Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.
    
   Vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) a končí sa 31. januára 2019 (štvrtok).
    
   2. polrok
   Vyučovanie sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).
    
   Prázdniny
    
    
   Posledný deň
   vyučovania pred začiatkom prázdnin
   Termín prázdnin
   Začiatok vyučovania po prázdninách
   jesenné
   30. október 2018 (utorok)
   31. október –
   2. november 2018
   5. november 2018 (pondelok)
   vianočné
   21. december 2018 (piatok)
   23. december 2018 –
   7. január 2019
   8. január 2019
   (utorok)
   polročné
   31. január 2019 (štvrtok)
   1. február 2019 (piatok)
   4. február 2019 (pondelok)
   jarné
   Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,
   Trenčiansky kraj
   1. marec 2019 (piatok)

   4. - 8. marec 2019

   11. marec 2019 (pondelok)
   veľkonočné
   17. apríl 2019
   (streda)
   18. - 23. apríl 2019
   24. apríl 2019
   (streda)
   letné
   28. jún 2019
   (piatok) 
   1. júl –
   31. august 2019
   2. september 2019 (pondelok)
    
   Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl
   1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018 alebo T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
   2. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2018 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.
   3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.
   4. Informácie o Testovaní 5-2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

    

   Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
   1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2016 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
   2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. apríla a 17. apríla 2019 (utorok, streda).
   3. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.
   4. Vo vybraných základných školách bude vo februári 2018 a vo vybraných stredných školách počas septembra a októbra 2018 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
   5. Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.