• Organizácia vnútorného režimu školy

     • Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas (najmenej 15 minút pred začiatkom vyučovania) a pravidelne sa zúčastňovať na vyučovaní podľa schváleného rozvrhu hodín všetkých povinných, voliteľných aj nepovinných predmetov, ktoré si zvolil. Neskorý príchod na vyučovanie je možné ospravedlniť iba v prípade objektívnych dôvodov, napríklad z dôvodu kalamity, či u dochádzajúcich v prípade meškania alebo výpadku dopravného spojenia. Opakovaný neskorý príchod (z iných ako uvedených príčin) na vyučovanie sa bude považovať za neospravedlnenú neprítomnosť. V prípade príchodu do školy po 8:00 je povinný žiaka I. stupňa sprevádzať zákonný zástupca.
     • Vyučovanie sa začína o 8:00 v určených priestoroch školy. V mimoriadnych prípadoch a počas vyučovania nepovinných predmetov, po vzájomnej dohode učiteľa so žiakmi a so súhlasom zákonného zástupcu, vyučovanie môže pokračovať aj po poslednej vyučovacej hodine, ktorou je 7., resp. 8. vyučovacia hodina.
     • Vyučovanie je rozčlenené na jednotlivé časové úseky:
      • 1.vyučovacia hodina 8:00 – 8:45 hod. /prestávka 10 min./
      • 2.vyučovacia hodina 8:55 – 9:40 hod. /prestávka 15 min./
      • 3.vyučovacia hodina 9:55 – 10:40 hod. /prestávka 15 min.
      • 4. vyučovacia hodina 10:55 – 11:40 hod. /prestávka 10 min./
      • 5.vyučovacia hodina 11:50 – 12:35 hod. /prestávka 10 min./
      • 6.vyučovacia hodina 12:45 – 13:30 hod. /prestávka 25 min./
      • 7.vyučovacia hodina 13:55 – 14:40 hod.
     • Telesná a športová výchova sa realizuje v telocvični, kde sa žiaci presunú pod dozorom učiteľov telesnej a športovej výchovy.
     • Žiaci sa premiestňujú zo svojich kmeňových tried do odborných učební výhradne v čase prestávok určených rozvrhom hodín. Pri všetkých presunoch a obzvlášť mimo budovy školy dbajú žiaci pokynov vyučujúcich a dozoru, svoje osobné veci a časť oblečenia si ukladajú na určené miesto.
     • Odchod žiakov po skončení výučby je v zásade spoločný, organizuje ho vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny.
     • V prípade, že žiak v triede alebo učebni nepokračuje vo výučbe nasledujúcu vyučovaciu hodinu, je povinný svoje pracovné miesto upratať, tzn. zbaviť lavicu a jej okolie papierov a odpadkov, odniesť ich do odpadkových košov.
     • V prípade, že sa jedná o poslednú vyučovaciu hodinu v príslušnej triede alebo učebni, sú žiaci ďalej povinní zdvihnúť stoličky a vyčkať skontrolovanie stavu vyučujúcim a až po jeho pokyne, v pokoji a usporiadane opustiť triedu alebo učebňu.