• Plán kontinuláneho vzdelávania

    • Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov

     Úvod

     Kvalita školy je priamo závislá na profesijnom rozvoji a napredovaní učiteľov, teda na celoživotnom (priebežnom) vzdelávaní sa. Manažment školy preto podporuje všetky formy vzdelávania pedagogických zamestnancov. Medzi základné ciele patrí:

     • uvádzať začínajúcich pedagógov do pedagogickej praxe,
     • zabezpečiť prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie kompetencií, hlavne jazykových spôsobilostí a schopností efektívne pracovať s IKT,
     • zabezpečiť prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu,
     • motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie a zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti,
     • podporovať rozvoj osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilostí pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.,
     • sprostredkovať najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied,
     • zabezpečiť prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie atď.

     Tieto ciele možno zabezpečiť najmä:

     • prostredníctvom individuálneho sebavzdelávania učiteľov, profesijným rozvojom učiteľov v podmienkach školy (čím nastáva vnútorný rozvoj školy)
     • organizovaným kontinuálnym vzdelávaním učiteľov.

     Individuálne vzdelávanie učiteľov prebieha prostredníctvom:

     • hospitácií kde učitelia získavajú spätnú väzbu nielen od vedenia školy, ale i od kolegov,
     • samoštúdiom – využívaním odbornej literatúry, informačných zdrojov a ďalších príležitostí pre získanie nových poznatkov,
     • sledovaním aktuálneho vývoja v pedagogickej sfére.

     Potreby profesionálneho rastu zamestnancov zisťujeme:

     • hodnotiacimi rozhovormi
     • diskusiami
     • dotazníkmi (vedenie školy vyhľadáva autodiagnostické dotazníky učiteľa (prostredníctvom Metodických centier, internetu...). Poskytuje ich učiteľom s cieľom spoznať svoju profesionalitu a možnosti zdokonaľovania.

      

     Legislatívne východiská

     Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Kontinuálne vzdelávanie upravuje zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch.

     Odporúčania Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2018/2019

     východisko:

     • kapitola 5: Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, str. 57
     • kapitola 6: Celoživotné vzdelávanie, str. 64
     • osobný plán vyučujúcich na školský rok 2018/2019

      

     Ďalšie odporúčania:

     • uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu vyučovania učiteľov, monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov.
     • podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť čitateľskej gramotnosti je zverejnený na www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/.
     • využívať možnosť vzdelávania celého pedagogického zboru z ponuky vzdelávacích aktivít Metodicko-pedagogického centra (ďalej len „MPC“) v oblasti cieleného rozvíjania čitateľskej gramotnosti, resp. vzdelávania pre riadiacich zamestnancov škôl s obsahovým zameraním na tvorbu vlastnej stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti.
     • vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov,
     • efektívne využívať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, zamerať sa na rozvíjanie daných oblastí v rámci tvorby ŠkVP s cieľom zvyšovania úrovne vyučovania a získavanie kompetencií u žiakov.

      

     Vzdelávacie aktivity organizované školou

     • implementácia projektu Inovatívnosťou zvyšujeme efektivitu vzdelávania, realizácia aktivity 1. 1 Vzdelávanie a podpora osobnostného rozvoja pedagogických pracovníkov zamerané pre potreby modernej školy – využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
     • priebežné vzdelávanie sa v oblasti didaktiky so zameraním sa na ciele vyučovacieho procesu, didaktických zásad, metód, organizačných foriem. Toto vzdelávanie bude realizované tak vedením školy prostredníctvom e-learningového portálu, ako aj z vlastnej iniciatívy.

     Organizované kontinuálne vzdelávanie

     V školskom roku 2018/2019 prejavili učitelia záujem vzdelávať sa v oblasti:

     • využívania IKT (hlasovacie zariadenie)
     • zavádzania I. úrovne efektívneho učenia
     • emocionálnej inteligencie, soft skills, pozitívnej klímy
     • vytvárania adekvátnych podmienok pre integráciu žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou a hyperkinetickou poruchou do výchovno-vzdelávacieho procesu na základe odporúčaní zo správy psychologického, logopedického a diagnostického vyšetrenia
     • komunikačných zručností
     • alternatívne postupy vo vyučovaní
     • zahraničné kurzy v oblasti grafiky, hudby, počítačov, programovania
     • využívania prvkov daltonského vyučovania
     • kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný
     • Daltonského vyučovania
     • environmentálnych aktivít
     • činnostného a konštruktivistického vyučovania (projekt Expedícia, Civilizácia)
     • aktivizujúcich metód v oblasti čitateľskej gramotnosti
     • aktivizujúcich metód v oblasti estetických činností - štúdium alternatívnych technológii vo výtvarnej výchove, nových materiálov a postupov
     • hodnotenia a sebahodnotenia žiakov
     • spolupráce s rodičmi
     • prevencie sociálno-patologických javov, s dôrazom na šikanu a kyberšikanu

      

     Adaptačné vzdelávanie

     • umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom  žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia.,
     • v školskom roku 2018/2019 momentálne neprebieha

      

     Aktualizačné vzdelávanie

     • poskytuje aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie

      

     Inovačné vzdelávanie

     • umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti.
     • v školskom roku 2018/2019 predpokladáme zapojenia sa do programov inovačného vzdelávania – podľa aktuálnej ponuky

      

     Špecializačné vzdelávanie

     • zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností

      

     Funkčné vzdelávanie

     • umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov
      • Zuzana Herbrychová - Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

      

     Kvalifikačné vzdelávanie

     • umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu